9 Appartementen en 2 Winkels

Op een binnenstedelijke locatie in Boskoop, gelegen tegenover het historische stadhuis, kunnen 2 bestaande panden plaats maken voor één bouwvolume.
Ons bureau werd gevraagd te onderzoeken wat de nieuwbouwmogelijkheden op de locatie zijn middels een visuele inventarisatie, alsmede een planvoorstel gecompleteerd met een stedenbouwkundige maquette. Uitgangspunt was om te streven naar optimale samenhang tussen de bestaande- en nieuwe bebouwing, inpassing in en versterking van de omgevingsstructuur, alsmede aan ritmiek en geleding binnen het plan zelf. Het vigerende bestemmingsplan laat een maximale goothoogte toe van 6 meter; een maximale bouwhoogte wordt niet gegeven, waardoor de bouwverordening van kracht is. De bouwdiepte bedraagt aanzienlijk meer dan de oorspronkelijke bebouwing.
De stedenbouwkundige wens om commerciële ruimten in het plan op te nemen moet voor een ononderbroken voortzetting van de winkelfuncties zorgen. Daar de “Zijde” een intensief gebruikte verkeersader door Boskoop is, dient in het plan rekening te worden gehouden met een hogere geluidsbelasting dan gemiddeld en is de luchtkwaliteit een belangrijk aspect. Het parkeren dient zich volledig op eigen terrein te bevinden, dus uitsluitend aan de zuidzijde. Dit betekent dat de achteringang van evenzo grote betekenis is als de hoofdtoegang aan de straatzijde. Beide komen uit in de centrale hal met 2 gescheiden trappenhuizen rond een lift. Hiermee zijn de vluchtroutes gewaarborgd. De bebouwing bestaat uit één hoofdvolume, waarvan de voor- en achtergevel in vier gelijke perceelbreedtes van 6,30 mtr. is opgedeeld. Achter de voorgevel bevinden zich 2 appartementen per bouwlaag, aan de achtergevel 3 appartementen.
De boogvormige daken zorgen er enerzijds voor dat de goten op de toegestane hoogte liggen en anderzijds dat een optimale bouwhoogte wordt bereikt.
Hierdoor kunnen 4 bouwlagen worden ondergebracht: 3 woonlagen met elk 3 appartementen en één winkellaag met 2 winkels op de begane grond. De voorgevel ligt op het noorden, waardoor de gevelindeling een redelijk gesloten karakter krijgt, hetgeen tevens de geluidwering ten goede komt.
De achtergevel ligt op het zuiden, met de woonfuncties aan brede, diepe buitenruimtes.
Daar de verkeersruimte (woningontsluitingen) centraal in het plan ligt, wordt voorkomen dat zich een vertikaal element in de gevel(s) aftekent.